Μηχανολογικές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας και την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης .

Οι μηχανολογικές μελέτες παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες με σκοπό να κατασκευαστούν οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιριακού έργου με άρτιο τεχνικοοικονομικά τρόπο, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, Νόμους και Κανονισμούς στοχεύοντας στην ασφάλεια και στην ορθή λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων με τον πιο οικονομικό τρόπο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 • Μελέτες Θέρμανσης
 • Μελέτες Κλιματισμού
 • Μελέτες Ύδρευσης
 • Μελέτες Αποχέτευσης


Ηλεκτρολογικές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας και την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης .

Κατηγορίες Ηλεκτρολογικών Μελετών
 • Μελέτες Θέρμανσης
 • Μελέτες Κλιματισμού
 • Μελέτες Ύδρευσης
 • Μελέτες Αποχέτευσης

Ενεργειακές Μελέτες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση μηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας και την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 • Μελέτες Θέρμανσης
 • Μελέτες Κλιματισμού
 • Μελέτες Ύδρευσης
 • Μελέτες Αποχέτευσης